Reklamačný poriadok

Na tovar u nás objednaný platí zákonom stanovená záruka 24 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Dôvody reklamácie:

1. Vadný tovar. Za vadu sa považuje nedostatok výrobku/tovaru, ktorý bráni riadnemu používaniu výrobku na určený účel. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho prirodzeného opotrebovania a ktorá zmena nebráni užívaniu tovaru/výrobku na určený účel. Za vadu sa nepovažuje ani zmena vlastností výrobku/tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je tovar/výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho prípadne tretej osoby. Pre úplne znenie reklamačných podmienok pozri Bod 8 Všeobecných obchodných podmienok

2. Bola doručená zásielka, ktorá nie je kompletná. Neprišli napríklad všetky objednané položky. Najprv sa uistite, či Vaša objednávka nebola rozdelená na dve zásielky s odlišnými lehotami doručenia. Ak došlo k chybe, kontaktujte nás do 7 dní od obdržania zásielky. Nároky z neskoršie zistených chýb si budete môcť uplatniť len ak preukážete, že takýto nedostatok mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

3. Bol doručený iný tovar. Ak došlo k chybe, kontaktujte nás do 7 dní od obdržania zásielky. Nároky z neskoršie zistených chýb si budete môcť uplatniť len ak preukážete, že takýto nedostatok mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.


Snažíme sa robiť všetko pre to, aby ste boli s nákupom spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok a nedostatkov prosím, kontaktujte nás e-mailom info@fashionbrands.sk, alebo telefonicky 0948 033 885.

Postup reklamácie

Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte. Následne tovar zašlite na našu adresu sídla spoločnosti: Yelloo, s.r.o., Mostová 8, 811 02 Bratislava. Priložte aj kópiu daňového dokladu, ktorý ste od nás prijali a kópiu ústrižku od doručovateľa. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
Akonáhle prijmeme Váš tovar, budeme Vás informovať o ďalších krokoch reklamácie, k obojstranne vyhovujúcemu riešeniu. Najčastejšie posielame tovar nový (kus za kus), alebo iný, Vami vybraný (v rovnakej cenovej kategórii), ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, prípadne Vám vrátime peniaze. Následne bude vybavená reklamácia najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Okamžite budete telefonicky a e-mailom informovaní o výsledku reklamácie a zašleme Vám reklamačný protokol.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@fashionbrands.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru po tomto termíne nebude akceptované. Odstúpenie od zmluvy musí prebehnúť preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom), nie telefonicky. Po informovaní o odstúpení nám zašlite tovar späť na adresu sídla spoločnosti. Priložte aj kópiu daňového dokladu, ktorý ste od nás prijali a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar zaslaný dobierkou nepreberáme.  V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 
a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia;

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tovar zákazníkovi späť vrátený na náklady zákazníka. V opačnom prípade ak bol tovar zaplatený, do 14 dní Vám vrátime peniaze prevodom na účet.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3 
fax č.: 02/ 58272 170 
e-mail: lubica.petiova@soi.sk 
anna.dubekova@soi.sk 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY